دانلود سوالات علوم و فنون دهم انسانی با جواب تشریحی

سوالات علوم و فنون دهم انسانی با جواب تشریحی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود سوالات علوم و فنون دهم انسانی با جواب تشریحی

1 -ویژگیهای نثر دورۀ غزنوی و سلجوقی را نام ببرید.
سوال های متن درس هشتم- وزن شعر فار سی )فنون1)
1-وزن چیست؟
2 -عروض چیست؟
3 -واحد وزن در شعر فارسی چیست؟
4 -خط عروضی را تعریف کنید.
5 -در نوشتن شعر به خط عروضی رعایت چه نکاتی الزم است؟
6 -تقطیع هجایی چیست؟
7 -برای تقطیع هجایی به چه نکاتی باید توجه کرد؟
8 -مصوّت بلند از نظر کشش آوایی چگونه است؟
9 -ابیات زیر را تقطیع هجایی کنید.
الف( هر دم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد
ب( مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشیند دانلود سوالات علوم و فنون دهم انسانی با جواب تشریحی
11
دانلود سوالات علوم و فنون دهم انسانی با جواب تشریحی
1-موازنه چه آرایه ای است؟آیا در نثر هم دیده می شود؟
2 -در نمونه های زیر آرایۀ موازنه را نشان دهید.
دل به امید روی او همدم جان نمی شود جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند
در بدایت، بند و چاه بود در نهایت تخت و گاه بود.
3 -ترصیع چیست؟
4 -علّت ترصیع را در مثال زیر مشخص کنید.
سوالهای متن درس دهم- زبان و ادبیات فارسی در سدههای5و6 و ویژگیهای سبکی آن )فنون1)
1-شعر فارسی در ق3 تا 5 در چه مراکزی از ایران رشد یافت؟
2 -چه عواملی سبب گسترش زبان و ادبیّات فارسی در ق5و6 شد؟
3 -چرا آمیختگی زبان فارسی با واژگان عربی در ق5و6 بیشتر می شد؟
4 -رویداد مهم دیگر سده 5و6 چیست؟
5 -شعر فارسی نیمۀ دوم ق5 و آغاز ق6 تحت تاثیر چه دوره ای است؟ با ذکر نمونه
6 -موضوع قابل توجه در شعر نیمۀ دوم ق6 چیست؟ با ذکر مثال.
7 -در شمال غرب ایران در ق6 چه اتفاق ادبی رخ داد؟ دانلود سوالات علوم و فنون دهم انسانی با جواب تشریحی
8 -مراکز مهم ادبی در نیمه دوم ق6 را نام ببرید.
9 -چه کسی در تجدید سبک نیمۀ دوم ق6 بسیار تاثیرگذار بود؟
10 – تحوّالت شعری مقدمّه ظهور چه سبکی در شعر شد؟
11 -شعر ق5و6 در چه شاخهها و رشتههایی به کار گرفته شد؟
12 -کدام شاعران از دربار کناره گرفتند؟
13 -شاعران به پیروی از سنایی به چه موضوعاتی روی آوردند؟

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.