دانلود جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲

دانلود جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲

از شما انتظار دارد پس از مطالعه این قسمت بتوانید :
1 )سازمان محلی را تعریف کنید.
2 )چند مورد از ویژگیهای سازمان محلی را برشمارید.
3 )عناصر الزم برای تشکیل سازمانهای محلی را به ترتیب اهمیت نام ببرید.
4 )نقش قلمرو را در تشکیل سازمانهای محلی توضیح دهید.
5 )حقوق و اختیارات سازمانهای انتخابی و غیر انتخابی را شرح دهید.
6 )سه منشاء مهم حقوق و امتیازات سازمانهای محلی را نام ببرید و برای هر یک دو سطر توضیح دهید.
7 )ارتباط استقالل سازمانهای محلی با وضعیت مالی آنها را شرح دهید.
8 )منابع تامین مالی سازمانهای محلی را برشمارید. دانلود جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲
سازمان محلی چیست؟
سازمانی است عمومی که با اختیاراتی وسیع در قسمتی از خاک یک کشور مانند استان ، شهرستان ، بخش ،
شهر و یا نواحی محدودتری مانند دهستان و ده برای اداره امور محلی آن قسمت به وجود میآید.
ویژگیهای سازمانهای محلی
1 ) این سازمانها به موجب قوانین عمومی یا خصوصی مملکت ایجاد میشوند.
2 ) اعضای آنها از سوی مردم محل انتخاب میگردند.
3 ) قوانین و مقررات مورد نیاز محلی را نمایندگان منتخب مردم به تصویب میرسانند.
4 ) حکومت مرکزی در چارچوب قوانین مصوب بر این سازمانها نظارت میکند دانلود جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.