دانلود جزوه سازه های اسکلت فلزی

دانلود جزوه سازه های اسکلت فلزی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه سازه های اسکلت فلزی

در مورد حداکثر آرماتور هم این مقدار به گونه ای باید تعیین گردد که در صـورت رسـیدن لنگـر وارد
بر مقطع به حداکثر لنگر مقاوم مقطع بتن زودتر از فولاد در قسمت فـشاری خـود بـه تـنش نهـایی خـود
نرسد. برای رسیدن به این مقدار ابتدا حالتی را فرض میکنیم که آنقدر آرماتور در قطعه بتنـی قـرار داده
شده است که در لحظه رسیدن لنگر به لنگر مقاوم ، آرماتورهای کششی به تنش تسلیم و تنش ماکسیمم
فشاری در بتن به مقاومت فشاری بتن برسد . مقطعی که دارای چنین وضعیتی باشد مقطـع متعـادل نامیـده
میشود. مقدار نسبت آرماتور در این مقطع از رابطه زیر محاسبه میشود:

دانلود جزوه سازه های اسکلت فلزی

تنش تسلیم خود میرسند، قطعه چون هنوز در قسمت کششی خود دچار ترکهای کششی نشده است و
تنشهای کششی در بتن هنوز کمتر از حد مجاز است میتواند که باز لنگرهای اضافی را تحمل کند. با
اضافه شدن لنگر خمشی و وقوع اولین ترک در قسمت کششی بتن، قطعه به یکباره دچار شکست ترد
خواهد شد که این مساله مطلوب نخواهد بود. برای جلوگیری از این مساله مبحث نهم الزام کرده است
که در قطعات خمشی مقدار نسبت آرماتورهای کششی به سطح مقطع موثر قطعه (که مطابق رابطه زیر
محاسبه میشود) از مقادیر زیر کمتر نباشد: دانلود جزوه سازه های اسکلت فلزی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.