دانلود جزوه حقوق املاک پیشرفته

جزوه تایپ شده حقوق املاک پیشرفته

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه حقوق املاک پیشرفته

در تفسیر مضیق ، قاضی میاد فحش را با زنا یا لواط باالنس می کند می سنجد اگر لفظ بوی قذف دهد پس
اتهامی انداخته چهار شاهد بیاورد که این فالن کاره است . اگر زنا یا لواط نیست ، فحش یا تعزیر است .
تفسیر موسع : در پیج حبوبات اینجوری مبایعه نامه می شود . در فرمول عدس ، نخود و لپه قاضی میاد میگه
اگر نخود این گونه باشد سپس عدس هم اینجوری می شود.
قوانین حصری
بعضی از قوانین را قانون گذار به صورت حصری تعریف کرده قضیه اون قانونی اقتضا می کند که حصری تعریف
شود.
عاقله : پدر یا مادر یا خویشان ذکور پدری یا مادری به ترتیب طبقات ارث
عاقله در قتل خطایی است.
قانون گذار معاون جرم – می باشد – شریک
معاون جرم : هر کس دیگری را تحریک ، ترغیب ، تطمیع ، تهدید کند ، یا وسیله ی جرم را فراهم کند تا
دیگری جرم را انجام دهد به این فرد معاون جرم گویند.
قاضی : تحریک نکرده – ترغیب نکرده – تطمیع نکرده – تهدید نکرده – بی براعت
تکه تکه گفته شده پس قانون حصری است . زنا یا لواط – قانون حصری
قوانین تمثیلی : قاضی از طریق قانون حکم می دهد . دانلود جزوه حقوق املاک پیشرفته
شیوه نامه ی بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی :
از تاریخ 10/06/95 به جای دفاتر لغت ثبت اسناد و امالک ، دفتر الکترونیک سر دفتر در تمامی دفاتر اسناد
رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت . از این تاریخ ، ثبت تمامی اسناد رسمی و اقدامات تبعی مربوط به این
اسناد ) استعالمات و … ( مطابق ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتر یاران صرفا در دفتر
الکترونیک خواهد بود و ثبت سند جدید در دفاتر دست نویس ، ممنوع شد .
خدمات تبعی ثبتی ، مربوط به اسنادی است که قبال در دفتر دست نویس یه ثبت رسیده و سایر مواردیکه
درج آن در ستون مالحظات دفتر ضروری است محضرا باید در دفتر الکترونیک سر دفتر ثبت شود.
سردفتر مکلف است قبل از بهره برداری از دفتر الکترونیک ) سیستم اتوماسیون ادارات ثبت ( ذیل آخرین
سند ثبت شده در دفتر سر دفتر را مسدود نموده و اطالعات سند مذکور را به همراه تعداد کلیه دفاتر دست
نویس سر دفتر ، در فرم بهره برداری از دفتر الکترونیک که در سامانه تعبیه شده ، ثبت و با گواهی امضاء
الکترونیک خود ، صحت آن را تایید نماید. دانلود جزوه حقوق املاک پیشرفته
چنانچه اسنادی قبال بصورت دست نویس تحریر شده به امضای متعاملین نرسیده است ، سر دفتر مکلف است
قبل از بهره برداری از دفتر الکترونیک ، ذیل آنها را در دفتر دست نویس مسدود نموده و سند مورد تقاضای
متقاعدین را مطابق مقررات جدید ، در دفتر الکترونیک تنظیم و ثبت نماید . در این حالت استفاده از شماره
مرجع پرداخت هزینه سند قبلی ، برای سند جدید ، بالمانع است

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.