نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میگوئیم 0 0 0 و u ( x , y ) تابع دو هر هرگاه است حد دارای ، z = + x i y
0 z ، پیوسته است هرگاه هر دو تابع u و v در نقطه
( y , x( v در نقطه ( y , 0 0 x ( دارای حد باشند و همچنین ( )z f در نقطه
پیوسته باشند ) .x 0 0 , y )
:یادآوری نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل جدید
دارایک تابع حقیقی دو متغیره در یک نقطه ی حد است ، هرگاه ب ه هر طریقی که به آن نقطه نزدیک شویم، حاصل حد مذکور مستقل از
.مسیر نزدیک شدن، عددی یکتا باشد
لذا اگر طریق پیدا کردن حاصل یک حد دو متغیره در جواب حاصله مؤثر باشد و به تعبیری لااقل به ازاء دو مسیر نزدیک شدن به نقطه
بودمورد بحث، دو جواب متفاوت .حاصل گردد، حد مورد نظر موجود نخواهد
مثال : تابع مختلط ( )
2 2
2 2
x y f z x y i
x y
æ ö
= + ç ÷ نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل جدید
è ø +
مفروض است. حد این تابع در نقطه = 0 z کدام است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *