نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی ۱ با جواب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ با جواب

سه دیدگاه عمده درباره اوصاف شناخت اوصاف الهی وجود دارد:
دیدگاه اول: معانی اوصاف در کاربرد الهی و غیرالهی متفاوت است.
دیدگاه دوم: تفاوت جدی میان اوصاف خدا و اوصاف مخلوقات وجود ندارد.
دیدگاه سوم: معانی اوصاف الهی با اوصاف موجودات متفاوت است اما این به منزلـه فهـم
ناپذیری اوصاف خدا نمی باشد.
تنزیه و فهم پذیری اوصاف الهی یعنی منزه است خدا – خدا که واحد عددی نیست منـزه از
تعریف ما .
لم یطلع العقول 01445241 تحدید صفته و لم یحجها عن واجب معرفته (امام 01445241 (ع)).
خرد را بر چگونگی اوصاف خود آگاه نکرده و آنها را از معرفت خود محروم نکرده.
در عین اینکه خدا منزه است هم او قابلیت شناخت را در ما قرار داده است.
سبحان االله منزه است خدا – سبحانه و تعالی عما یصفون او از هر چه بـه وصـف در آیـد دور
است. نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ با جواب
در خداشناسی مهم ترین و اولین صفت خدا صفت وحدانیت یا توحید است.
لا اله الا االله هیچ خدایی جز االله نیست
لا اله الا هو هیچ خدایی جز او نیست
لا اله الا انا هیچ خدایی جز من نیست
توحید برجسته ترین صفت از صفات خدا است.
در تعریف توحید به دو شاخه نظری و عملی تقسیم می شود.
توحید نظری اعتماد قطعی به یکتایی خداوند در ذات صفات و افعال است.
کردار انسانهای معتمد موحدانه می شود و در صحنه عمل به آن توجه می کند.
توحید نظری به سه شاخه ذاتی، صفاتی، و افعالی تقسیم می شود.
توحید عملی نیز به شاخه های گوناگون قابل تقسیم اسـت کـه توحیـد عبـادی از آن جملـه
است .
نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ با جواب
اندیشه اسلامی ١
————————
١٧
توحید به عنوان یک صفت الهی اعتقاد به صورت عملی باور داشـتن وحـدانیت خداونداسـت
در قول و عمل دومین صفت از صفات الهی علم خداوند است.
خدا به همه امور عالم و از هر چیزی آگاه است.
برای انتساب مرتبه علم به خداوند بایستی آنرا از کلیه قیود و محدودیت ها دور بدانیم
علم الهی علمی است مطلق نامحدود ابدی که به واسطه نیازی ندارد.
مساله گستردگی بی منتهای علم خدا چه قبل و بعد آفرینش مهم ترین است.
علم خداوند یک اگاهی اعتباری نیست حقیقی است.
علم ازلی خدا با اختیار انسان چه رابطه ای دارد؟
آیت علم پیشین خدا با اختیار انسان منافات ندارد؟
مسایل نزد پروردگار معلوم است آیا دلیل سلبی بر اختیار انسان از طرف خداونـد وجـود دارد
علم ازلی خدا با اختیار انسان در تضاد نیست.
شبهه ناسازگاری علم پیشین خدا با اختیار انسان قابل جواب است. نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ با جواب
علم خدا با اختیار انسان با هم دیگر قابل جمع هستند
من می خورم و هر که چومن اهل بود می خوردن من به نزد او سهل بود
می خوردن من حق ز ازل میدانست من می نخورم علم خدا جهل بود
خداوند علم مطلق دارد بر اساس علم مطلق به انسان واگذار شده است
علم الهی در آیات بسیاری از قرآن بصورت مختلف آمده است.
صیغه ها و ماده علم در قرآن ده ها بار بکار رفته است عالم – 01445241م – علّام
علّام الغیوب یعنی کسی که به تمام پنهان ها بسیار علم دارد.
اثبات علم الهی بی نیاز از دلیل و برهان است.
الّا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر آیا کسی که خلق کرده خود نمی دانـد او خـود بـسیار
آگاه است.
آفریدون، نیازمند آگاهی از احوال و خصوصیات آفریده شده است.
کسی که خدا را به وصف آفریدگاری شناخته نمی تواند علم نامحدود او را منکر شود.
اعتقاد به این اصل که خداوند از همه نیات آشکار و پنهان انسان ها خبر دارد.
قرآن نامتناهی بودن علم الهی را به صراحت دارد “واالله بکل شی 01445241م”.
آنچه در زمین روید و باشد و بالا رود همه را می داند هر کجا باشید او با شماست. نمونه سوالات اندیشه اسلامی ۱ با جواب
آنچه در آسمان ها و زمین است خدا می داند آنچـه در سـینه هـای خـود مخفـی کـرده ایـد
نمی داند؟
گستردگی علم خدا هم در روایات ما انعکاسی فراوان دارد.
01445241 (ع): خدا از صدای حیوانات در دل کوهها و گناه بندگان در خلـوت و آمـد و شـد ماهیـان
آگاه است .
امام صادق می فرمایند دانش خدا را پایانی نیست.
سومین صفت خداونددر باب اوصاف الهی صفت قدرت اوست.
ما مرتبه ضعیفی از مفهوم قدرت خدا را در خود ادراک می کنیم.
از مفهوم قدرت به طور معمول مفهوم عجز را می فهمیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *