سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی با پاسخ تشریحی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در 13 خرداد 42( عاشورا( امام خود به مدرسه فیضیه رفت و حمله ماموران شاه به مدرسه فیضیه در 2
فروردین را به واقعه کربال تشبیه نموده و ایجاد آن فاجعه را به تحریک اسرائیل خواند. همچنین ایشان از
ترس رژیم در مورد سخن گفتن در مورد اسرائیل اظهار شگفتی کردند.
در 15 خرداد 1342 ،ماموران رژیم، امام را در منزل مسکونی خود در قم دستگیر نموده، به 4 منتقل
کرده و سپس در یک سلول انفرادی زندانی و بعدا به یک پادگان نظامی منتقل نمودند.
بدنبال انتشار خبر بازداشت امام، اعتراضات گسترده ای در قم، ورامین، مشهد و شیراز برگزار شد.سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی با جواب
ماموران نظامی بر روی مردم آتش گشودند، در نتیجه تعدادی از مردم کشته و مجروح شدند. مهمترین
برخورد با مردم ورامین صورت گرفت که با پوشیدن کفن در پشتیبانی از امام راهی 4 شده بودند.
دو روز بعد، اسداهلل علم در مصاحبه ای عنوان نمود که امام و برخی دیگر از علما محاکمه و ممکن است
اعدام شوند. شاه نیز طی یک سخنرانی، فعالیت های امام و مردم را به تحریک جمال عبدالناصر رئیس
جمهور مصر دانست.سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی با جواب
چندروز پس از دستگیری امام، برخی از مراجع و علما به پشتیبانی از امام به 4 آمدند.
پس از دوماه بازداشت، در 11 مرداد 1342 ،امام به منزلی در شمال 4 منتقل و تحت نظر قرار
گرفت.
شاه در 11 اسفند 1342 ،اسداهلل علم را برکنار ساخت و حسن01445241 منصور به نخست وزیری رسید. او از
اسالم تمجید نموده و بر مراحم و عطوفت خاص شاه به مقامات روحانی تاکید نمود.
در 12 فروردین 1343 ،امام به قم بازگشت. سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی با جواب
همان روز، روزنامه اطالعات در مقاله ای از همگامی روحانیت با انقالب شاه و مردم تمجید نمود. امام در
21 فروردین طی سخنانی مطالب روزنامه اطالعات را بشدت تکذیب نمود.
در مجموع این تحوالت نشانگر آن بود که امام به شدت نگران جریان سیاسی فکری حاکم بر کشور
بود. به نظر امام، شاه در صدد وابسته کردن کشور و تخریب سیاست، فرهنگ و اقتصاد کشور از طریق
اقدامات خالف قانون و مستبدانه بود. سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی با جواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *