دستور کار آزمایشگاه اپتیک

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستور کار آزمایشگاه اپتیک+دانلود

شکل 1 را در نظر بگیرید که در آن موجی کروی به دو سوراخ کوچک S1 و S2 می تابد. طبق اصل هویگنس دو روزنـه در حکـم دو
چشمه یهمدوسند. برهمنهی امواج صادره از این دو روزنه روی یک نقطه از پرده ایجاد شدتی می کند که بستگی به اختلاف بـین دو
راه نوری S1p و S2p دارد. چنا نچه این اختلاف مضرب صحیحی از λ ) λ طول موج نورتابیده است) باشد، شدت بیـشینه،و اگـر
مضرب فردی از 2 λ باشد، شدت کمینه می شود . بنابراین روی پرده نوارهای روشـن و تاریـکایجـاد مـی شـود کـه بـهنوارهـای
(فریزهای) تداخلی موسومند . به جای دو سوراخ میتوان دو شکاف به کار برد، و نیز به جای سوراخS میتوان از یک شـکاف اسـتفاده
کرد به شرطی که درازای شکاف موازی “دو شکاف” (و یا عمود بر خط واصل دو روزنه) باشد دستور کار آزمایشگاه اپتیک+دانلود
فاصله دو فریز متوالی(مثلاً فاصلهی دو بیشینهی متوالی) را “اندر فریز” می نامند. رابطهی بین اندر فریـز ، y ، ∆فاصـله ی دو شـکاف،
a ، طول موج نور تابیده، و فاصل هی بین صفح هی شکافها تا صفحهی پرده، s ،به صورت زیر است دستور کار آزمایشگاه اپتیک+دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *