دانلود سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی

پیام آیه »ألم أعهد یا بنی آدم أن ال تَعبُدُ الشَیطان أِنّهُ لکُم عدُوٌ مبین« چیست؟
16 )با توجه به آیه »قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا هلل مثنی و فرادی …..« به موارد زیر پاسخ دهید:
الف( »فقط برای خدا بپا خیزید« بیانگر چه مرحلهای از توحید عملی است؟
ب( مقصود از قیام جمعی و فردی چیست؟
ج( »ان تقوموا هلل« به پا خاستن برای خدا بیانگر حسن ف01445241 است یا فا01445241؟
18 )آیه شریفه »و ان اعبدونی هذا صراطٌ مستقیمٌ« دربردارندۀ چه مفهومی در ارتباط با توحید عملی میباشد؟
19 )با توجه به حدیث شریف »نیه المؤمن خیرٌ من عمله«، چرا نیت مؤمن نسبت به عملش برتری دارد؟
20 )چرا امام 01445241 )ع( فرمودند: »تمام اخالص در دوری از گناهان جمع شده است«؟ دانلود سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی
21 )چرا پیامبر اکرم )ص( فرموده است: »إنَّما األعمالُ بِالنِّیّاتِ«؟
22 )تعبیر امیر مؤمنان »نهایت آرزوی عارفان و دوست دلهای صادقان« اشاره به کدام ثمرهی اخالص دارد؟
23 )حدیث »خداوند بدان جهت روزه را واجب کرد تا اخالص مردم را بیازماید« بیانگر کدام راه تقویت اخالص است؟
24 )با تدبر در آیه »الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم«
الف( منظور از صراط مستقیم چیست؟
ب( و وعده خداوند به فرزندان آدم که بندگی خدا را میکنند چیست؟
25 )طبق حدیث امیرالمؤمنین )ع( که فرمودند: »عقل سپهساالر لشکر خداوند رحمان است و هوا و هوس راهبر لشکر شیطان« جایگاه
انسان را تابع چه چیزی معرفی میکند؟ دانلود سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی
26 )منظور از موعظه خداوند به مردم چیست، پیام آیه »قل انما اعظکم بواحدۀ ان تقوموا هلل مثنی و فرادی« را استخراج کنید؟
27 )با توجه به آیه »الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم«، علت پرهیز
از بندگی شیطان چیست؟
28 )بر اساس آیه »قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه و اال تصرف عنی کیدهن اصبُ الیهنّ« حضرت یوسف چگونه از دام
شیطان رهایی یافتند؟
29 )بر اساس فرمایش امام 01445241 »ع«، نهایت آرزوی عارفان و دوست دلهای صادقان چیست؟
30 )بر اساس فرمایش امام 01445241 »ع« علت وجوب روزه سنجش چه چیز بود؟
31 )حدیث شریف رسول خدا )ص( »انّما األعمال بالنیات« همانا اعمال انسان وابسته به نیتهای اوست« به چه نوع اخالص اشاره دارد؟
32 )آیه شریفه »قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَۀٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى« را ترجمه کنید. دانلود سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی
33 )با توجه به آیه شریفه »قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَۀٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى« منظور از قیام جمعی و فردی چیست؟
34 )حدیث شریف امام 01445241 )ع(»خداوند بدان جهت روزه را واجب کرد تا اخالص مردم را بیازماید« به کدامیک از راههای تقویت
اخالص اشاره دارد؟
35 )پیام عبارت قرانی »أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ« را بنویسید؟
36 )عبارت قرآنی »وَأَنِ اعْبُدُونِی هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ« دربردارنده چه پیامی است؟
37 )با توجه به آیه »قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا هلل مثنی و فرادی ثم تتفکروا« به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
الف( مقصود از قیام جمعی و فردی چیست؟
ب( آیا میان »فقط مرا بپرستید« و »فقط برای خدا قیام کنید« رابطههایی هست؟ دانلود سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *