دانلود سوالات جامعه شناسی یازدهم

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود سوالات جامعه شناسی یازدهم

پیامبران به چه منظوری مبعوث شده اند؟ جواب: پیامبران برای برانگیختن عقل ، اجرای عدالت وجلوگیری ازتراکم ثروت دردست اغنیا
وآزادسازی مستضعفان ازحاکمیت مستکبران وحاکمیت حق مبعوث شده اند.
4 -فرهنگ اسالمی درمراحل گسترش خود چه دوره هایی راپشت سرگذاشته است؟جواب : 1-عصرنبوی 2 -دوران خالفت 3 -دوران استعمار 4-
بیداری اسالمی
5 -ازمراحل گسترش فرهنگ ا سالمی عصرنبوی رابه اختصار توضیح دهید . جواب: پیامبر آیات توحیدی را در جامعه جاهلی قبیله ای عربستان
تبلیغ نمود. پس از13 سال مقاومت دربرابرفشارهای قبیله ای حکومت ا سالمی تشکیل داد و11 سال به رفع موانع سیاسی آن پرداخت. به
امپراتورهای زمان خودبرای پذیرش ا سالم دعوت نامه فرستاد. گروه های مختلف شبه جزیره درسال نهم هجرت برای پذیرش ا سالم به مدینه
آمدند. دانلود سوالات جامعه شناسی یازدهم
2 -ازمراحل گسترش فرهنگ ا سالمی دوران خالفت چگونه بود؟ جواب: اززمان رحلت پیامبرتا خالفت امویان ، عبا سیان وعثمانیان ادامه داشت.
پس از فتح مکه ) سال هشتم هجرت ( مقاومت دربرابرارزش های ا سالمی از صورت آشکار درپوشش نفاق پنهان شد ومناسبات عشیره ای
وقبیله ای درآن راه یافت . اما ارزش های ا سالمی فارغ از عملکرد قدرت های سیاسی درسایرسرزمین ها گسترش یافت وفرهنگ گروه های
مهاجم رادرون خودهضم کرد.
7 -چرا قدرت هایی مانند سلجوقیان، مغوالن ، عثمانی و… مانع از آن می شدند که ظرفیت ها و ارزش های اجتماعی فرهنگ ا سالمی به طور کامل
آشکارشود؟ جواب: زیرا این قدرت ها درچارچوب عادات تاریخی وفرهنگ قومی وقبیله ای رفتار می کردند.
8 -دوره استعمار چه تاثیراتی برفرهنگ ا سالمی داشته است ؟ جواب : 1 -بخش هایی از جوامع ا سالمی را تحت نفوذ سیاسی ، نظامی خود
درآوردند. 2 -رجال سیاسی جوامع ا سالمی را ازطریق قدرت نظامی و صنعتی مقهورخوساختند. 1 3 -قدرت سیاسی قومی وقبیله ای جوامع ا
سالمی را ازطریق سازش با دولت های غربی باقدرت استعمارگران پیوند زدند.
6 -منظورازاستبداد استعماری چیست ؟ چگونه به وجودذ آمد؟ جواب : وقتی استبداد ایلی وقومی با استبداد استعمارگران غربی پیوند خورد
استبدادجدیدی که جنبه استعماری داشت به وجودآمد . دانلود سوالات جامعه شناسی یازدهم
11 -درمراحل گسترش فرهنگ ا سالمی عصربیداری از چه ویژگی هایی برخورداراست ؟ جواب : 1 -مقاومت دربرابرنفوذ وسلطه غرب 2-
متفکران اسالمی خطرات سلطه فرهنگ غرب وفراموشی فرهنگ وهویت ا سالمی را گوشزدکردند. 3 -باروی کارآمدن انقالب ا سالمی مکاتب
وروش های غربی مقابله با سلطه استعمار) ناسیونالیسم ، ملی گرایی ، مارکسیسم ( کنارگذاشته شد.4 -مرحله نوینی درگسترش فرهنگ ا سالمی
با الهام ازانقالب ایران به وجود آمد.
11 -کدام بخش ازارزش های اجتماعی اسالم باحاکمیت های قومی قبیله ای نادیده گرفته می شود؟جواب : اخوت اسالمی ،عدالت،تقوا،قانون
گرایی،اتحاد،همبستگی )متاسفانه درتاریخ پس ازاسالم به تدریج ارزش های فوق کم رنگ شدند.مثال تقواکم رنگ شدوارزش های خونی
ونژادی رشدکرد. تبعیض ها جای عدالت راگرفت . زهد وساده زیستی به تجمالت تبدیل شد . برابری وبرادری به قوم مداری تبدیل شد .
استبداد ایلی وقبیله ای جای آزادی راگرفت. ( دانلود سوالات جامعه شناسی یازدهم
12 -عملکرد استبداد ایلی قاجاررابااستبداد استعماری رضاخان مقایسه کنید. جواب : استبداد قومی ایلی با مذهب درگیری نداشت وشاهان ظاهرا
دینی بودند امااستبداد استعماری رضاخان چون درراستای تامین نیازهای مادی غرب بود پوشش ظاهری دینی هم نداشت ومستقیمابادین مبارزه
می کرد .
13 -ناسیونالیسم چیست؟چه تاثیراتی درجهان اسالم داشته است؟ جواب: صرفاتعلق خاطرووابستگی به عناصرسرزمین،نژاد،قومیت وزبان داشتن که
هویت ملت راتعیین کند. وحدت امت ا سالمی مخدوش بود. هویت سازی سکوالر بود . اختالفات نژادی افزایش یافته بود . مقاومت اسالمی دانلود سوالات جامعه شناسی یازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *