دستور کار آزمایشگاه خون شناسی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود دستور کار آزمایشگاه خون شناسی

 

برای کالیبراسیون دستگاه، کالیبراتورهای تجاری وجود دارد که مقادیر مورد نظر در آنها با روشهای مرجع
اندازهگیری شده
است. در صورتیکه این سوسپانسیون ها دارای تاریخ انقضای معتبر و تأییدیه های الزم باشند و به شرطی که دستورالعمل های
شرکت سازنده رعایت شوند، جهت کالیبراسیون مناسب هستند. در صورت عدم دسترسی به کالیبراتور تجاری و یا شک به اعتبار
آنها، میتوان از خون کامل و تازه جهت انجام کالیبراسیون استفاده کرد.
الزم به ذکر است که سلکانترها از نظر پارامترهای قابل کالیبراسیون توسط کاربر، متفاوت هستند. در برخی از این دستگاهها
پارامترهای متعددی نظیر MCV ،Hb ،RBC ،PLT ،WBC و حتی MPV توسط کاربر قابل کالیبراسیون هستند و در برخی
دیگر، نظیر مدل های K دستگاههای سیسمکس، تنها دو پارامتر Hb و HCT توسط کاربر کالیبر میشوند و کالیبراسیون سایر
پارامترها از طریق کارخانه سازنده و شرکت پشتیبان صورت می گیرد.
2 جهت انجام کالیبراسیون به روش دستی، نیاز به محاسبه فاکتور یا ضریب کالیبراسیون
3( فاکتور تصحیح
( داریم. CF عددی دانلود دستور کار آزمایشگاه خون شناسی
است که بصورت درصد محاسبه شده و در حقیقت ضریبی است که به مقادیر اندازهگیری شده داده میشود تا آنها را به مقادیر
واقعی نزدیک نماید. این فاکتور در روش اتوماتیک کالیبراسیون، توسط خود دستگاه محاسبه شده و در کالیبراسیون اعمال می
گردد.
برای محاسبه CF پارامترهای حداقل سه نمونه خون کامل طبیعی )dL/10g>Hb و 55< %HCT <5/35 ،)%حداقل دوبار با
روش دستی و دوبار با روش دستگاهی اندازهگیری شده و پس از محاسبه میانگین نتایج هر پارامتر با روش دستی و دستگاهی،
ضریب کالیبراسیون جدید با استفاده از فرمول زیر تعیین میشود. بدیهی است با افزایش تعداد نمونهها، دقت کالیبراسیون بیشتر
میشود.
4 دانلود دستور کار آزمایشگاه خون شناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *