دستور کار آزمایشگاه حالت جامد

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود دستور کار آزمایشگاه حالت جامد با لینک مستقیم

ابرر سانایی در جریان آزمای شهای » ایک کمرلینگ اونز « روی ر سانایی جیوه جامد در دمای ب سیار پاییین
2.4 کلوین کشف شد . نیم قرن اول کشف ابررسانایی به دلیل فقدان سیستم های خنک کننده ی پیشر فته
موفقیت چندانی در بررسی این خواصیت عجیب حاصل نشد . مبانی نظریه ابررسانای در میالدی توسط سه
فیزیکدان به نام های » جان باردین ، رابرت شپریفر و لنون کوپر « مطری شپد که به نظریه ی BCS معرف
اسپت . با انجام آزمایش های متعدد روی طیف وسپیعی از فلزات وجود حالت ابررسپانایی در بسپیار از فلزات دانلود دستور کار آزمایشگاه حالت جامد با لینک مستقیم
مانند قلع و آلومینیوم اثبات شد درحالی که در بعضی از فلزات مانند طال و نقره و فلزات فرومغناطیس چنین
حالتی وجود ندارد . سرانجام با معرفی ابررسانا های نیمه بب انقالب بزرگی در مطالعه ی خواص ابررسانایی
رخ داد. این دسته از مواد نیمه بب در دمایی بیشتر از ۷۷ کلوین یعنی بیشتر نقطه ی جوش نیتروژن مایع
ابررسانا می شوند . در این حالت مقاومت الکتریکی ماده صفر می شود و در آن جریان بدون اتالف انتش ار می
یابد.
دمای گذار به ابررسانایی TC : دمای گذار به ابررسانایی به جنس ماده وابسته است و در فلزات معموال کمتر
از 20 کلوین می باشد . برای مثال دمای گذار جیوه ی جامد 2.4 کلوین است . دمای گذار ابررساناهای نیمه
بب بسپپیار بیشپپتر از فلزات اسپپت ، برای مثال Oxide-Copper-Barium-Yttrium در حدود 92
کلوین ابررسانا می شود . دانلود دستور کار آزمایشگاه حالت جامد با لینک مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *