دانلود جزوه مدیریت مالی کارشناسی ارشد

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 )توجیه درصد تغییر شدیدی که در سود قبل از بهره و مالیات رخ میدهد.
اصوال اهمیّت اهرم عملیاتی به این علت است که تغییر اندک در سطح فروش تغییرات شدیدتری در سود
قبل از بهره و مالیات ایجاد میکند، یعنی اگر فروش شرکت که بیشتر از نقطه سر به سر عملیاتی است یک
درصد تغییر یابد درصد تغییرات در سود قبل از بهره و مالیات به میزان بیش از یک درصد میباشد.
۲ )توجیه اشتباهات مربوط به پیشبینی سود قبل از بهره و مالیات هر چند اینگونه اشتباهات علل متعددی
دارد، امّا با استفاده از اهرم عملیاتی میتوان چنین اشتباهاتی را توجیه کرد. دانلود جزوه مدیریت مالی کارشناسی ارشد
اگر شرکتی تصمیم بگیرد مقدار سود عملیاتی خود را برای دوره مالی بعد پیشبینی کند، باید قیمت هر واحد
محصول هزینه متغیر و هزینه ثابت را معین کند، همچنین بر این اساس باید درجه اهرم عملیاتی را نیز
محاسبه کند، در این صورت در ازای یک درصد انحراف فروش، نسبت به مقدار واقعی درصد انحراف سود
قبل از بهره و مالیات، با ضربکردن درجه اهرم عملیاتی در درصد انحراف فروش پیشبینی شده بدست می
آید.
محاسبه ریسک تجاری
برای محسابه ریسک تجاری، راههای گوناگونی وجود دارد، یکی از این راهها استفاده از اهرم عملیاتی است.
اگر مقدار تولید و سود قبل از بهره و مالیات برای یک دورهی حسابداری پیشبینی شده باشد، این پیشبینیها
با توجه به ریسک تجاری صورت گرفته است که در آن صورت میتوان انتظار داشت مقدار واقعی فروش و دانلود جزوه مدیریت مالی کارشناسی ارشد
سود قبل از بهره و مالیات با مقادیر پیشبینی شده متفاوت و به اصطالح دارای انحراف باشد، از آنجا که درجه
اهرم عملیاتی نشاندهندهی میزان اشتباهی است که در پیشبینی سود قبل از بهره و مالیات رخ میدهد
برای تعیین ریسک تجاری میتوان از آن است دانلود جزوه مدیریت مالی کارشناسی ارشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *