جزوه تایپ شده محیط زیست شیمی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه محیط زیست شیمی

 

تلاش برای اجرای راه حلهای محیط زیستی مستلزم توجه به اکولوژی و مسائل اقتصادی است. یک اقتصاددان به نام
«دیوید پیرس» و همکارانش طرحی به نام «اقتصاد سبز» ارائه دادند. این طرح جدل انگیز منجر به روابط جدید اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی بین کشورها شد. در سال 1991 همین سازمانها به دنبال طرح استراتژی حفاظت جهان طرح دیگری به
نام «مراقبت از زمین» ارائه دادند. موضوعات این طرح در ارتباط با تعریف یک استراتژی برای زندگی پایدار شکل گرفته
بود و عنوان این گزارش «یک استراتژی برای زندگی پایدار» ذکر شده بود. در جهت رسیدن به هدفها، برنامههای توسعه
پایدار باید با اخلاق و زندگی مردم هماهنگی داشته باشند و اصول آن قابل اجرا باشند. علاوه بر این تلفیق حفاظت و توسعه
در صورتی ممکن است که فعالیتها و بهرهبرداریها در حد ظرفیت تحمل زمین باشد و توسعه باید زندگی لذت بخش،
سالم و مرفه را در هر جایی از جهان برای بشر فراهم کند دانلود جزوه محیط زیست شیمی
تقسیمبندی مقولههای زیست محیطی
امروزه مفاهیم محیط شناسی دامنهای گسترده یافته است. به طوری که هر نوع فعالیت ذهنی و یا عینی آدمی، محیط خاص
آن مقوله را مطرح میکنند. از آن جمله میتوان محیط روانی، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی، محیط سیاسی، محیط
آموزشی و غیره را بر شمرد. در مفهوم کلی محیط زیست سه نوع محیط قابل تشخیص است که عبارتند از:
1 -محیط طبیعی دانلود جزوه محیط زیست شیمی
به چشماندازهایی که به طور کامل از دخالتهای انسان در امان مانده باشند، محیط طبیعی اطلاق میشود. به همین دلیل
زمانی که دخالت انسانی متوقف میگردد، اکوسیستم نیز خود را ترمیم کرده، به تکامل طبیعی خود ادامه میدهد (سعیدنیا،
.(82 :1389
2 -محیط اجتماعی
محیط اجتماعی که در مفهوم وسیعتر به آن سپهر اجتماعی میگویند، عبارت است از جامعهای که انسان در آن زیست
میکند، به اضافه نهادهای اجتماعی که امور مختلف جامعه را سازمان میدهند. محیط اجتماعی از خانواده شروع میشود و
همسایگان، همکاران، جامعه شهری و روستایی را در بر میگیرد و دامنه آن به ملت و دولت کشیده میشود.
3 -محیط انسان ساخت
محیط اجتماعی یا محیط مصنوع، به آن بخش از محیط زیست اطلاق میشود که ساخته و پرداخته انسان باشد. محیط انسان
ساخت را بر حسب زمینه بحث «محیط فرهنگ ساخ»، «محیط تفکر ساخت» و «سپهر فنی» نیز میگویند. در این میان، به نظر
میرسد بهترین مفهومی که میتواند توجه برنامهریز و طراح را جلب کند، مفاهیم محیط فرهنگ ساخت و محیط تفکر
ساخت باشد (بهرام سلطانی، 1371 :3 .(
دانلود جزوه محیط زیست شیمی
جهان بدون مرز
امروزه مشترکات جهان یعنی اقیانوسها، جو زمین و جنگلهای گرمسیری در خطر هستند. برخی معضلات زیست محیطی
به بهرهجویی از منابع مشترک جهانی باز میگردند، یعنی به منابعی چون اقیانوسها، بستر دریاهای عمیق، جو و فضای
بیرونی جو که متعلق به تمامی افراد و ساکنان جامع بینالمللی است. بد نیست بدانید بسیاری بر این عقیدهاند که منابع
ژنتیک دنیا نیز در این زمره جای دارد و از این رو باید مورد محافظت قرار گیرند. بسیاری از معضلات زیست محیطی ذاتاً
منطقهای هستند یعنی از مرز یک کشور فراتر میروند و ممکن است در کشورهای مجاور نیز تأثیر گذارند. به عنوان نمونه،
گاز دیاکسید سولفور تولید شده در یک کشور ممکن است با باد به کشورهای مجاور انتقال یابد و باعث ریزش بارانهای
اسیدی گردد. همچنین دفع مواد زاید و زباله به وسیله یکی از کشورهای حوزه یک دریاچه یا یک دریای تقریباً بسته بر
محیط زیست تمامی کشورهای آن حوزه تأثیر میگذارد این قبیل معضلات منطقهای در سرتاسر دنیا به چشم میخورد
بنابراین عواقبی جهانی دارد. علاوه بر این کشورها و دیگر عوامل (محدودتر از کشورها) خارج از منطقه میتوانند در ایجاد
معضلات و یا در تلاش برای مقابله با آنها تأثیر گذار باشند. برخی معضلات زیست محیطی دارای گسترهای تقریباً محدود
و کشوری هستند، اما تعداد کشورهایی که در آنها فرایند بهرهجویی بی رویه از محیط زیست صورت میگیرد، چنان زیاد
است که این گونه معضلات نیز خود به خود گسترهای جهانی مییابند. این معضلات عبارتند از: فعالیتهای کشاورزی
ناپایدار، فرسایش و تخریب خاک، جنگلزدایی، آلودگی رودخانهها و بسیاری دیگر از معضلات ناشی از رشد شهرنشینی
و فعالیتهای صنعتی و غیره. دانلود جزوه محیط زیست شیمی
جهانی که در آن هر کشور راه خود را میرود شایسته آن نیست که انسان در آن زندگی کند. یکی از از جنبههای حفاظت
از محیط زیست که پیشرفت چشمگیری داشته است مسأله همکاریهای علمی است. مهمترین موفقیتی که به دست آمده
ایجاد برنامه بینالمللی بیوسفر- ژئوسفر است که از آن به عنوان برنامه تغییر کره زمین نیز یاد میشود. هدف این برنامه که
در 1986 پیریزی شد این است که به نظارت گستردهتر بر محیط زیست کشورهای مختلف و با استفاده از اطلاعات
ماهوارهای و برنامهریزیهای پیشرفته کامپیوتری به شناخت عمیقتری از آن نیروهای فیزیکی- شیمیایی و بیولوژیکی که بر
روی زیست سپهر تأثیر سوء میگذارند دست یابد. گرچه کشورهای متعددی به طور فعال در این برنامه شرکت دارند اما
تعهدات مالی آنها زیاد نیست و باید افزایش یابد. بالا رفتن آگاهی نسبت به مسایل فوق بیتردید به کار برنامه تغییر جهان
رونق خواهد بخشید دانلود جزوه محیط زیست شیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *