دانلود جزوه مبانی مالیاتی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه مبانی مالیاتی

 

اشخاص مشمول مالیات در ایران :
به استناد ماده )1 )قانون مالیات های مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :
1 .کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود واقع در ایران طبد مقررات باب دوم )باب
مالیات بر امالک(.
2 .هرشخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیۀ درآ مدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
3 .هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
4 .هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
5 .هر شخص غیر ایرانی ) اعم از حقیقی یا حقوقی ( نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به
درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن ت01445241مات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های
سینمایی ) که به عنوان بها یا حد نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ( از ایران تحصیدددل می کند.
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:
به استناد ماده )2 )قانون مالیات های مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات نمی باشند :
1 .وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی. دانلود جزوه مبانی مالیاتی
2 .دستگاه هایی که بودجه آنها بوسیلۀ دولت تأمین می شود.
3 .شهرداری ها.
4.بنیاد ها و نهادهای انقالب اسالمی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی )ره( یا مقام معظم رهبری
مهمترین وظایف اشخاص و مودیان در نظام مالیاتی :
در ساختار نظام مالیات کشور برای اجرای دقید قانون ، وظایف مودیان مشخص گردیده که در صورت رعایت این وظایف
توسط مودیان تشخیص مالیات نیز به درستی انجام می گیرد ، لذا الزم است مهمترین وظایف مودیان به شرح ذیل بیان شود
که در فصل های بعد تشریح می گردد .
1 -تشکیل پرونده مالیاتی و ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی جهت اخذ کد اقتصادی
2 -نگهداری و تحریردفاتر قانونی بر حسب طبقات شغلی
3 -صدور صورتحساب )فاکتور ( برای معامالت
4 -نصب سامانه صندوق مکانیزه فروش
5 -ارسال اطالعات به پایگاه اطالعات مالیاتی برابر ضوابط دانلود جزوه مبانی مالیاتی
6-ارائه لیست حقوق و دستمزدپرسنل
۷-ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
8-تسلیم اظهارنامه مالیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *