جزوه تایپ شده فارماکولوژی هوشبری و اتاق عمل

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه فارماکولوژی اتاق عمل

رزش فارماکودینامیک در تخمین قابل تکرار غلظت دارو در پلاسما است که از روی آن اثر
فارماکولوژیک دارو قابل پیش بینی شود. در مورد برخی داروها رابطه بین غلظت دارو در پلاسما و اثرات آنها
غیر قابل پیش بینی است، یعنی برخلاف انتظار ما که با کاهش غلظت پلاسمایی اثرشان هم بایدکم شود رفتار
میکنند. مثل داروهایی که اثر غیر قابل برگشت دارند(نئوستیگمین) دید میشود با کاهش غلظت دارو در پلاسما
اثر آن همچنان تداوم دارد. یا آنهایی که متابولیتهای با اثر مشابه دارو دارند(دیازپام،تیوپنتال) میبینیم که متابولیت
دارو که انتظار داریم بی اثر باشد خودش نیز اثر مشابه داشته و در نتیجه طول اثر دارو از چیزی که حدس میزدیم
بیشتر میشود و یا شروع و دوام اثر غیر مرتبط با غلظت پلاسمایی دارند(برخی مخدرها و بی حس کننده های
دانلود جزوه فارماکولوژی اتاق عمل
موضعی) که در این موارد فاکتور تعیین کننده اصلی نه غلظت بلکه حلالیت و درجه یونیزاسیون این داروها و
درنتیجه میزان عبورشان از غشا برای ایجاد اثرشان خواهد بود.
داروهایی که ایزومرهای کایرال یا راسمیک دارند ، اثرات درمانی و متابولیسم آنها ممکن است بین ایزمرها
تفاوت کند و در بدن به سرعت تناسب بین آنها عوض شود(چون آنزیمهای متابولیزه کننده یک ایزومر را بیشتر
تجزیه میکنند). درحالیکه داده های فارماکوکینتیک عموما بر اساس مخلوط یکسان از هر دو ایزومر داروها
محاسبه و پبیش بینی می شود.
دانلود جزوه فارماکولوژی اتاق عمل
از این اصطلاح، وقتی دارو بصورت خوراکی تجویز می شود، برای نشان دادن نسبتی از دوز دارو تجویز شده به
نسبتی که وارد جریان خون شده استفاده می شود(که معمولا زیر 100 %است). عموما میزان نهایی دارو که
جذب و وارد جریان خون می شود از سرعت جذب آن اهمیت بیشتری دارد.
فراهم زیستی را به صورت سطح زیر نمودار منحنی زمان/غلظت در نظر می گیرند.AUC : Curve Under Area
دو راه برای اندازه گیری فراهم زیستی دارو وجود دارد
 چون وقتی دارو بصورت تزریق وریدی تجویز شود تمام دارو به جریان خون می رسد. غلظت زیر نمودار
دارو در حالت خوراکی را تقسیم بر غلظت زیر نمودار دارو در حالت تزریق وریدی میکنیم.دانلود جزوه فارماکولوژی اتاق عمل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *