جزوه صورت های مالی تلفیقی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه صورت های مالی تلفیقی

ارزش منصفانه اوراق بھادار صادره توسط واحد تجاری تحصیل کننده، معادل قیمت آن در
بازار اوراق بھادار در تاریخ معاملھ است مشروط بر این کھ نوسانات شدید یا محدودیتھای
بازار باعث نشود کھ قیمت بازار، شاخصی غیرقابل اعتماد شود.
قیمت بازار در یک تاریخ بخصوص، شاخص قابل اعتمادی نباشد، تغییرات قیمت
بازار طی یک دوره معقول پیش و پس از تاریخ اعلام شرایط تحصیل باید ملاک قرار گیرد.
در مواردی کھ بازار، غیرقابل اعتماد است یا ھیچ مظنھ ای وجود ندارد، ارزش منصفانھ
اوراق بھادار مزبور ازطریق محاسبھ سھم حقوق نسبی متعلق بھ این اوراق از ارزش
منصفانھ واحد تحصیل کننده یا واحد تحصیل شده، ھر کدام کھ آشکارتر قابل اندازه گیری
است، برآورد می شود.دانلود جزوه صورت های مالی تلفیقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *