دانلود جزوه سازمان های دولتی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه سازمان های دولتی

ارتباط، ابارتسا از فراگرد انت ال اطالاات)پیام( از فردی)فرستنده( به فرد دیگر)گیرنده پیام( اسا.
بوروکراسی5
اقتصاد دان فرانسوی در سال 1745 ابداع کرد.
بورو به معنای دفتر کار م امات اداری یا میز ت ریر یا اداره،
کراسی به معنای حکوما کردن
بوروکراسی قدرتی اسا که به وسیله ماموران اداری اامال میشود. بعدها کلمه بوروکراسی توسعه یافا و بسه همسه
سازمانهای بزرگ اطالق شد.
آنچه که بوروکراسی از ماک و بر )جامعه شناسی( دریافا میشود، ابارتند از ا الیی شدن فعالیاهای جمعی.
بوروکراسی به قوانین تیر شخصی، تعریف دقی وظایف، ت سسیم مسسئولیا هسا و سلسسله مراتسب اختیسار در داخسل
سازمان تاکید دارد. دانلود جزوه سازمان های دولتی
برداشا رایج و اامیانه از بوروکراسی، مفهوم ناخوشایند دارد و به قوانین خشک و بیروح اطالق میشسود . ایسن بساور
وجود دارد که سلسله مراتب تخصصگرایی زیاد، تعداد ادارات و واحدها هسسا. کسه سسبب کاتسشبازی، کنسدی کسار،
کسلکنندگی، یکنواختی، انعطافناپشیری، دلسردی، بیانگیزهگی.
ویژگی بوروکراسی از منظر وبر:
1 . ت سیم کار بر مبنای تخصصگرایی حرفه اسا،
2 . سلسله مراتب اختیارات به طور روشن،
3 . اصل شایستگی فن فرد،
4 . استخدام و به کار گیری افراد برای طول دوران خدما،
5 . جدا بودن زندگی خصوصی از زندگی اداری، دانلود جزوه سازمان های دولتی
6 . حاکمیا قوانین و م ررات مکتوب بر رفتارها و املکردها.
وظایف اولیه دولت:
زمانی که جوامع انسانی اسکان یافته و گسترده به وجود آمد و دولا در آنها شکل گرفته بسیش از پسنج هسزار سسال
نمیگشرد.
وجود دولا زمانی ضرورت پیدا میکند که جوامع کشاورزی شهرنشین و پر تعداد جای قبایل انسانی پراکنده و کس م
تعداد را میگیرند.
ویژگی مهم جوامع بزرگ ت سیم کار میان افراد و گروههای مختلف و ایسن امسر سسبب همکساری و مبادلسه در میسان
انسانها میشد. انسانها برای برآورده کردن نیازهای معیشتی خود به دولا نیاز ندارنسد زنسدگی در جوامسع بسزرگ
مستلزم راایا برخی قوااد رفتاری و ح وق ت ابل اسا نیاز به داور و مرجع انتظامات دارد. لشا وجود دولا ضرورت
مییابد. دفاع در م ابل تهاجم، تامین ح وق و ادالا، نظم، ثبات، امنیا از جمله ضروریات وجود یک دولا اسا. دانلود جزوه سازمان های دولتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *