دانلود جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی

1 -تحقیق به حل یک مسئله معطوف است. هدف نهایی تحقیق پیداکردن روابط علّی میان متغیرهاست. هرچند پژوهشگران
اغلب به دلیل کمبود شواهد کافی برای ایجاد یک رابطه علت و معلولی ناگزیر به کشف یک رابطه نظام مند هستند، که می
تواند مفید باشد.
2 -تحقیق بر پروراندن قوانین کلی، اصول یا نظریه هایی تأکید می کند که برای پیش بینی رویدادهای آینده مفیدند. تحقیق
معموالً از موضوع ها، گروه ها، یا موقعیت های خاص بررسی شده فراتر می رود و خصایص جامعه مورد نظر را از روی نمونه
مشاهده شده استنباط می کند. بنابراین به جمع آوری و جدول بندی داده های موجود در مؤسسات، که ممکن است برای
تصمیم گیری مفید باشد، تحقیق اطالق نمی شود.
3 -تحقیق برآزمایش های قابل مشاهده و یا شواهد تجربی مبتنی است. فرضیه ها برای آن که مورد استفاده قرار گیرند
باید در جهان واقعی قابل مشاهده و آزمون باشند.دانلود جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی
4 -تحقیق مستلزم مشاهده و توصیف دقیق است. محقق ابزارهای اندازه گیری کمی و دقیق ترین شکل توصیف را به کار می
برد. هنگامی که این امر ممکن یا مناسب نباشد، توصیف های کیفی و یا غیرکمی را در مشاهدات به کار می بندد.
پژوهشگران روش های معتبرجمع آوری اطالعات را انتخاب یا طرح ریزی می کنند و هرگاه امکان داشته باشد وسایل و
ابزارهای مکانیکی یا الکترونیکی و یا وسائل سنجش روانی را برای تصحیح یا تأیید مشاهده، توصیف و تحلیل داده ها به کار
می برند.
5 -تحقیق مستلزم جمع آوری داده های جدید یا دست اول و یا کاربرد داده های موجود برای اهداف جدید است. لذا
نوشتن گزارشی از زندگی اشخاص مشهور توسط دانش آموزان تحقیق نیست .
6 -فعالیت های تحقیق غالباً با روش های دقیق ، نظام مند و طراحی شده ای استوار است . دانلود جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی
7 -تحقیق نیاز به تخصص دارد. محقق متخصص می داند که در رشته تخصصی وی چه مسائلی ناشناخته است.
9-محقق باید منطقی و عینی باشد و سوگیری نداشته باشد.
10 -تحقیق باید بکر و اصیل باشد و نباید تکرار کار دیگران باشد. البته باید توجه داشت که نتایج تحقیق زمانی در یک
کتاب وارد می شود که تحقیق اولیه در موقعیت های متفاوت و زمان های متفاوت تکرار و مورد وارسی مجدد قرارگرفته
باشد .
11 -از خصائص تحقیق به کار بستن صبر و شکیبایی است .
12 -تحقیق باید پس از انجام، گزارش شود. به عبارتی نتیجه گیری نهایی از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده باید
با دقت و احتیاط محققانه و با توجه به محدودیت ها ارائه گردند .
13-کسی که دست اندر کار تحقیق است باید فردی اندیشمند، خلّاق و با نهایت صداقت باشد. دانلود جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *