دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲

 

نکته- با توجه به آنچه بیان شد نبایستی همه مسائل مربوط به حقوق بین المللی خصوصی و به ویژه قواعد حل تعارض قوانین را مطابق با
یکی از دو روش اصولی یا روش حقوقی حل نمائیم، بلکه بایستی با توجه به اینکه مسئله مطروحه بیشتر »جنبه حقوقی« دارد یا »جنبه
سیاسی« یکی از روشهای فوق را بر دیگری ارجحیّت دهیم.
مثالً: اعمال روش اصولی در خصوص برخی موضوعات مانند: تابعیت و صالحیت دادگاهها، که بیشتر جنبه سیاسی دارند، مناسب می باشد.
در حالی که برای موضوعاتی که بیشتر جنبه حقوقی دارند و در آنها منافع افراد از مصالح سیاسی کشورها مهمتر است مانند: مسائل مربوط
به قرادادها و اسناد، بایستی از روش حقوقی استفاده نمود.
فصل دوم- پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲ همانگونه که می دانید عوامل پیدایش تعارض قوانین را در سه عامل مورد بررسی قرار دادیم: 1 -توسعه روابط و مبادالت بین المللی، 2-
اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی، 9 -وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها.
اکنون با توجه به شرایط پیدایش تعارض قوانین تکامل تاریخی مکتبهای تعارض قوانین را بررسی می نمائیم.
مکتبهای دوره قدیم از اواخر قرن دوازدهم میالدی آغاز شد و در اواخر قرن هجدهم پایان یافت و مکتبهای دوره جدید از اوایل قرن نوزدهم
آغاز شد و تا دوران معاصر ادامه دارد.
مبحث اول- مکتبهای دوره قدیم دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲
در این دوره سه مکتب بوجود آمد که به ترتیب تاریخ پیدایش و سهم آنها در تکامل بخشیدن به تعارض قوانین عبارتند از:
گفتار اول- مکتب قدیم ایتالیایی )قرن سیزدهم و چهاردهم- پیدایش دسته های ارتباط(.
گفتار دوم- مکتب قدیم فرانسوی ) قرن شانزدهم- اجرای روش اصولی یا جزمی(.
گفتار سوم- مکتب هلندی )قرن هفدهم- مسئله مبنای اجرای قانون خارجی(.
گفتار اول- مکتب قدیم ایتالیایی )قرن سیزدهم و چهاردهم- پیدایش دسته های ارتباط(
این مکتب که به مکتب شارحین و حاشیه نویسان و بلنی هم شناخته می شود در اواخر قرن 12 میالدی بوجود آمد. این مکتب اولین
مکتب تعارض قوانین بود که قبل از این دوران به دلیل اینکه دولت و حاکمیت کشورها در مفهوم امروزی آن وجود نداشت، بنابراین بحث
تعارض قوانین هم مطرح نمی شد. ولی از این دوران به بعد بحث تعارض قوانین مطرح شد.
در این دوران در شهرهای شمالی ایتالیا بازارهایی بوجود آمد که شروط سه گانه تعارض قوانین در آنجا محقق شد و در حقیقت با توجه به
وجود قوانین مختلف در این بازارها و وجود ارتباط بین تجّار کشورهای مختلف تعارض قوانین بوجود می آمد و شارحین یا مشاورین حقوقی
ایتالیا بایستی در خصوص اختالفات بوجود آمده قانون صالح را انتخاب می نمودند. شارحین مکلف بودند نظرات خود را با عبارات حقوق رُم
که نمونه کامل عقل بشری بود مستند نمایند و به کمک یک حاشیه نظر خود را در خصوص موضوع مطروحه بیان نمایند. به همین دلیل
این مکتب را مکتب شارحین یا حاشیه نویسان می نامند. دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲
در خصوص مکتب حاشیه نویسان می توان گفت که این مکتب یک مکتب حقوقی است و مثل همه مکاتب حقوقی دیگر دارای جنبه
تحلیلی و عام الشمول است. بنابراین پیروان این مکتب هیچ اصل مسلّم و غیرقابل بحثی که حالت ثابتی داشته باشد نداشتند و مسائل را
صرفاً از لحاظ علمی و بدون در نظر گرفتن عوامل سیاسی مطرح و راه حل مناسب آن را جستجو می نمودند.
مکتب شارحین جنبه تحلیلی داشت به این معنی که علمای این مکتب موضوعات مطروحه را جداگانه در نظر گرفته و حکم هر مورد را
بطور جداگانه صادر می نمودند. همچنین از سوی دیگر این مکتب عام الشمول بود زیرا شارحان راه حل خود را محدود به شهر یا والیت
خود نمی دانستند بلکه معتقد بودند که راه حل مطرح شده بایستی در همه جا اعمال شود.
بند اول- راه حلهای مکتب قدیم ایتالیایی دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲
از مهمترین مسائل مطرح شده در این دوره کشف دسته های ارتباط می باشد. حاشیه نویسان عالوه بر این امر توانستند راه حلهای زیر را
ارائه نمایند:
1 -تفکیک بین مسائل تشریفاتی یعنی تفکیک بین مسائل شکلی مربوط به آئین دادرسی و مسائل ماهوی مربوط به صدور حکم که برای
نخستین بار این کار صورت گرفت.
2 -به نظر حاشیه نویسان قاعده حکومت قانون محل بر اسناد بایستی دارای قلمروی وسیعی باشد به این معنی که نه تنها شکل خارجی
اسناد بلکه ماهیت اعمال حقوقی را نیز باید مشمول آن دانست.
9 -تبعیت جرم از قانون محل وقوع جرم نیز برای اولین بار توسط حاشیه نویسان پیشنهاد شد.
4 -همچنین حاشیه نویسان مسئله نظم عمومی را با تفکیک بین قوانین مناسب و قوانین نامناسب مطرح نمودند. دانلود جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *