دانلود جزوه حقوق بازرگانی رشته علوم اجتماعی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه حقوق بازرگانی رشته علوم اجتماعی

در حقوق رم قواعد عمومی قراردادها و تعهدات در حقوق مدنی وضع شد، اما قواعدی نیز در حوزه
حقوق تجارت ارائه گردید:
*قواعد نمایندگی تجاری * قواعد راجع به ورشکستگی
* قواعد راجع به تقسیم دارایی ورشکسته میان طلبکاران به نسبت طلب هایشان است.
ب( دوره قرون وسطی:
این دوره از حقوق تجارت از قرن یازدهم میالدی شروع می شود و تا قرن پانزدهم ادامه می یابد. این
دوره، دوره شکوفایی تجارت است و می توان گفت دوره توسعه حقوق تجارت و بین المللی شدن آن
نیز هست. سه عامل در ایجاد این وضع موثر افتاده اند: 1 -عامل سیاسی 2 -عامل مذهبی 3 -عامل
صنفی دانلود جزوه حقوق بازرگانی رشته علوم اجتماعی
بعد از رونق تجارت در جمهوری های ساحل دریای مدیترانه، یک دوره فترت امور تجاری، به علت وقوع
جنگ ها و درگیری ها به چشم می خورد که حدود قرن دهم میالدی ادامه دارد.
مجددا بعد از فروکش کردن نسبی کشمکش ها، رونق بازار تجارت جای جنگ و نزاع را می گیرد و
ایتالیا مرکز تجارت مهم آسیا و اروپا می شود و جمهوری های فلورانس، ونیز و بیزانس از نظر تجاری
شهرت زیادی پیدا می کنند.
هم چنین بانکداری در ایتالیا شکل می گیرد و گروههایی به نام »بانکدار« برای انجام معامالت پولی به
مراکز تجاری رفت و آمد می کنند.
ج- دوره جدید
دوره جدید از نظر تکامل حقوق تجارت در حقیقت از اواخر قرن پانزدهم شروع میگردد و بعضی از
عوامل زیربنایی حقوق تجارت گسترش فوق العاده پیدا می کند:
در این دوره، حقوق تجارت که حاصل آزادی عمل تجار در قرون وسطی بود و براساس نیاز فعاالن
تجاری شکل گرفته بود، دولتی شد و خصیصه بین المللی خود را از دست داد.
در انگلستان حقوق تجارت در «کامن ال» )حقوق عرفی این کشور(حل میشد. دانلود جزوه حقوق بازرگانی رشته علوم اجتماعی
در فرانسه، حقوق تجارت، که به طور حساب شده از طرف تجار ساخته و پرداخته شده بود تحت
نظم ساخته و پرداخته سلطان قرار گرفت تا اینکه در سال1081 به صورتی مدون، «قانون
تجارت«درآمد .
از این رو مالحظه خواهیم کرد که امروزه حقوق تجارت در دنیا به صورت یکی از رشته های پیشرفته
و مستقل درآمده و ضمن اینکه در امر معامالت تجارتی تسهیالت زیادی را فراهم کرده است در حفظ
حقوق اشخاص ذینفع نیز سهم به سزایی را عهده دار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *