دانلود جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی

خروج شریک از شرکت تضامنى
شرکایى که تشکیل شرکت تضامنى مى دهند حق ندارند بدون رضایت سایر شرکاء از شرکت خارج شده و
سهم الشرکه خود را به اشخاص ثالث واگذار نمایند )طبق ماده ۱23 قانون تجارت(.
هر شریک با رضایت سایر شرکاء مى تواند با دریافت وجه نقد یا سایر داراییها، سهم الشرکه خود را واگذار
نموده و از شرکت خارج شود. خروج شریک از شرکت عمال به دو طریق امکان پذیر مى باشد:
۱ -واگذارى سهم الشرکه به یک یا تعدادى از شرکاى باقیمانده
2 -دریافت داراییهاى شرکت دانلود جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی
الف: واگذارى سهم الشرکه به یک یا تعدادى از شرکاى باقیمانده
خروج شریک و واگذارى سهم الشرکه به یک یا تعدادى از شرکاى باقیمانده مبادله اى شخصى بوده و بر
داراییها و بدهیهاى شرکت هیچگونه تاثیرى ندارد. این امر تنها به جابجایى نام شرکاء و تعویض و تغییر مالکیت
آنان در دفاتر شرکت منجر مى شود. زیرا دارایى که به شریک خارج شونده واگذار مى گردد از محل داراییهاى
شخصى شرکاء بوده و یا بدهى که در این رابطه ایجاد مى شود، بدهى شخصى شرکاء مى باشد و هیچ ارتباطى به
شرکت ندارد. دانلود جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی
مثال5-1 -آقایان مهران، میالد و مهرداد شرکاى یک شرکت تضامنى بوده و سهم الشرکه هر کدام 511111
ریال مى باشد، به نسبت مساوی در سود و زیان سهیم مى باشند. در اوایل شهریور ماه سال جاری آقاى مهران با
ارائه دالیلی عدم تمایل به ادامه حضور خود در شرکت را اعالم نمود. لذا با دریافت مبلغ 411111 ریال سهم
الشرکه خود را به طور مساوی به میالد و مهرداد واگذار نمود. شرکا مبلغ فوق را از محل داراییهاىشخصی خود
پرداخت نمودند. مطلوبست ثبت خروج مهران از شرکت در دفتر روزنامه شرکت دانلود جزوه حسابداری شرکت های غیر سهامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *