جزوه تزریق سیمان

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه تزریق سیمان

این پکر توسط هوا یا آب و یا ماده سیال دیگری
تورم پیدا می کند. پکر پنو ماتیک از نظر کار برد به
دو نوع می باشد: پکرهای سینگل و پکر دوبل
پکر سینگل از محلی که قطعه را مسدود کرده تا
انتها گمانه را تزریق می کند ولی پکر دوبل در
صورتی که هدف قطعه مشخصی باشد از باال و
پایین قطعه مورد نظر را مسدود می کند وقطعه
مشخص را تزریق می کند.
لوله الستیکی
حاوی هوا یا آب
مسدودکننده پنوماتیک
لوله پکر
مایع تزریق
هوا یا آب
الستیک پکر
الستیک پکر
منطقه تزریق دانلود جزوه تزریق سیمان
شده
تجهیزات مربوط به پکرها شامل:
1 .شلنگ پکر:شلنگی است که از آن جهت رساندن سیال
به پکر پنو ما تیک استفاده می شود. این شلنگ فشار
قوی می باشد وجهت ا نتقال آن از یک قرقره استفاده
می شود
2 .پمپ دستی جهت پکر: این پمپ دارای یک مخزن که
محتوی آب می باشد ویک فشار سنج و یک سیلندر و
دسته مربوطه می باشد. که عمل آن پمپ کردن آب به
داخل شلنگ پکر می باشد. و در صورت گرفتن فشار در
پکر فشار سنج فشار پکر را نشان می دهد و بوسیله یک
شیر فشار داخل پکر تنظیم میشود و در صورت که به
خواهیم پکر آزاد شود با باز کردن شیر آب از داخل پکر
آزاد شده و پکر آزاد می شود. دانلود جزوه تزریق سیمان
3 .پمپ هوا ومخزن آن: پمپ هوا با پمپ کردن هوا به
داخل مخزن هوا آن را شارژکرده و بعد از آن از داخل
مخزن هوا به وسیله شلنگ پکر به داخل پکر هوا وارد
می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *