دانلود جزوه بیماری های نوزادان

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه بیماری های نوزادان

برداشت کلی :
نکات مهمی که در برداشت کلی وجود دارد در ابزاری موسوم به مثلث ارزیابی کودکان ذکر شده است . استفاده از این ابزار
برای ارزیابی سریع شدت آسیب و نیاز به مداخالت فوری توصیه می شود .
اضالع سه گانه این مثلث عبارتند از :
ظاهر بیمار : بر سطح هوشیاری و تون ماهیچه ای بیمار تکیه دارد .
تنفس : سرعت وتالش تنفسی مدنظر قرار می گیرد .
گردش خون : از عالیم و رنگ پوست در کنار زمان پر شدن مجدد مویرگ برای ارزیابی وضعیت گردش خون بیمار استفاده
می شود .
عملکرد های حیاتی :
به سرعت عملکردهای حیاتی کودک را ارزیابی کنید .
سطح هوشیاری: از روش AVPU ( هوشیار ، پاسخ به محرک کالمی ، پاسخ به محرک دردناک ، بدون پاسخ به تحریکات(
استفاده کنید .
روش ها را با سن منطبق کنید.
برای مثال برای بررسی واکنش به محرک کالمی در یک شیرخوار ممکن است ناچار باشید فریاد بزنید . کودک باید بتواند
خود را از محرک دردناک دور کند . هرگز کودک یا شیرخوار را تکان ندهید .
راه هوایی :
با استفاده از روش هایی که در شکل ها نشان داده است راه هوایی بیمار را بررسی کنید .
در صورت عدم وجود جریان در هر سطحی از راه هوایی به سرعت دست به کار شوید.
مشکالت تنفسی و راه های هوایی شایع ترین علت ایست قلبی در میان شیرخواران و کودکان کم سن هستند .
در هنگام مشاهده راه هوایی سواالت زیر را در ذهن خود مرور کنید :
– آیا راه هوایی باز است؟دانلود جزوه بیماری های نوزادان
– آیا با تغییر وضعیت سر، ساکشن و استفاده از وسایل کمکی می توان راه هوایی را باز نگه داشت؟
– آیا امکان باز نگه داشتن راه هوایی وجود ندارد؟
تنفس:
دیدن، گوش کردن و حس کردن را به خاطر بیاورید .
حرکات قفسه سینه و شکم بیمار را نگاه کنید، صداهای تنفسی ) طبیعی یا غیرطبیعی ( را گوش کنید. جریان هوا در دهان
بیمار را حس کنید .دانلود جزوه بیماری های نوزادان
برای به حداقل رساندن انتقال صداهای تنفسی، گوشی را در زیر بغل بیمار قرار دهید .
ترس و درد دو عاملی هستند که می توانند تالش تنفسی بیمار را افزایش دهند .
تاکی پنه ممکن است نشانه ترس، اکسیژناسیون ناکافی یا در نوزادان قرار گرفتن در معرض سرما باشد .
به خاطر داشته که حتی آسیب های جزیی به قفسه سینه ممکن است تنفس کودک را با اشکال مواجه کند

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *