دانلود جزوه بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها

این نوع بهسازی معموالً در مواردی مورد توجه قرار میگیرد که بادبند یا دیوار برشی جدید
بین دو ستون احـداث شـود. در ایـن نوع بهسازی عالوه بر افزایش ظرفیت برشی و خمشی
شالوده، مقاومت جانبی برای تحمل نیروهای جانبی وارد بر شـالوده نیـز افـزایش می یابد
)شکل3-5)نیز نشان دهنده تصاویری از مراحل اجرایی یکپارچه کردن شالوده هاست.

یکی از راهکارهای بهسازی و افزایش ظرفیت خمشی و برشی شالوده، اعمال نیروی
پیش تنیدگی بـه مقطـع مـیباشـد. معمـوالًوقتی افزایش عمق شالوده از باال به دلیل
معماری ممکن نباشد، ظرفیت خمشی مثبـت و منفـی مقطـع را مـیتـوان بـا عبـور
کابلهـای پیش تنیده، در حفره های تعبیه شده سراسری در طول شالوده یا در بـتن

دانلود جزوه بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها

جدیـد روی وجـوه آن و پـیش تنیـده کـردن آنهـا، افـزایش داد نیروهای پیش
تنیدگی فوق در دو امتداد عمودی و افقی به شالوده اعمال می شوند. نیروهای پیش
تنیدگی قـائم باعـث افـزایش ظرفیـت برشی و نیروهای پیش تنیدگی افقی باعث
افزایش ظرفیت برشی و خمشی به طور همزمان میشوند.
پیش تنیدگی افقی بوسیله کابلهـا و مفتولهای متداول و پیش تنیدگی قائم با استفاده
ازمصالح FRPصورت میگیرد دانلود جزوه بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *