دانلود جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان

مسئول تهیه و توزیع غذا می باشند ، پرستاران، آبدارچی ها و مسـتخدمین نیـز در ت وزیـع یـا تحویـل غـذا بـه
بیماران دخالت می نمایند. اصولاً هر فردی که مواد غذایی را تهیه و آماده ، طبخ و یا توزیع مـی نمایـد بایـد از
اصول اولیه بهداشت مواد غذایی و مهارتهای اصولی در تهیه غذا و نقـش پیشـگیری کننـده اش در بیماریهـای
ناشی از غذا آگاهی داشته باشد .( مطالعات نشان داده اند که باکتریهـا بیشـتر از ویروسـها و انگلهـا در ایجـاد
بیماریهای غذا یی موثرند و انسان می تواند به نحوی در انتقال این میکروارگانیسم ها بـه بیمـاران ایفـای نقـش
کند.در این راستا :
مهمتر ین علل ایجاد بیماریهای ناشی از غذا عبارتند از :
1 -فرآیند طولانی مدت آماده سازی غذا
2-ذخیره سازی در دمای نامناسب
3-سرد کردن غذا بطور خیلی آهسته پیش از قرار دادن آن در یخچال
4-عدم گرم کردن مجدد غذا تا دمایی که در آن باکتریهای مولد مسمومیت غذایی از بین می روند.
5-استفاده از غذای آلوده
6- عدم پخت کافی گوشت ، محصولات گوشتی و طیور دانلود جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان
7-عدم تخصیص مدت زمان کافی برای خروج ازحالت انجماد گوشت و مرغ یخ زده
8-نگهداری غذا در دمای کمتر از c° 63
9 -عدم نگهداری غذای پخته دریخچال در ظروف در بسته یا نگهداری آنها بصورت باز در مجاورت بـا غـذای
خام
10 -پخت گوشت ، محصولات گوشتی و طیور بیش از مقدار لازم
11-وجود بیماری مسری در دست اندرکاران تهیه و توزیع غذا
12-عدم رعایت بهداشت توسط کارگران بخش تغذیه دانلود جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان
13 -ا ستفاده از وسایل و تجهیزات آلوده
از موارد فوق الذکر نتیجه گیری می گردد که کلیه غذاها باید با توجه به اصول ایمنـی غـذا و ضـوابط بهداشـتی
تهیه گردند وکمیته کنترل عفونت بیمارستان مسئول پیشگیری ،کشف و تحقیق در مورد وقوع بیماریهای غـذایی
می باشد.
مقدمه :
مسمومیت غذایی زمانی ایجاد می شود که غذا بوسیله ارگانیزمهای بیماری زا یا سموم آلوده شود. زمـانی کـه
منشاء این آلودگی از باکتریهای بیماریزا باشد مدیریت غلط در بخش تغذیه (عدم نگهداری صحیح ) ممکـن
است سبب گسترش آلودگیها شـده و نهایتـاً باعـث ایجـاد بیمـاری در افـراد مسـتعد گـردد . بخـش تغذیـه در
بیمارستانها و سایر مراکز مانند خانه های سالمندان و دیگر مراکز تجمع انسانی با مشکلات مربوط بـه جابجـایی
مقادیر زیادی از غذاهای خام ، تحویل غذاهای زیاد و متنوع در عرض یک روز به بیماران ، تهیه و آماده سـازی دانلود جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان
غذا برای رژیم های مختلف و تأخیر در تحویل غذاها روبرو می باشد . احتمال آلودگی مـواد غـذایی (اعـم از
خام و پخته ) در این گونه جابجایی بسیار زیاد است وطبیعتاً غذای آلوده در ارگانیسم بیماران که عمومـاً دچـار
ضعف سیستم ایمنی (البته به درجات متفاوت ) می باشند نمایش منفی تری می تواند داشته باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *