دانلود جزوه آموزش پردازش تصویر در متلب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه آموزش پردازش تصویر در متلب

 

دستور deconv:
برای تقسیم دو چند جمله ای از دستور deconv استفاده میکنیم
به صورت پیش فرض با اجرای دستور فوق خارج قسمت نمایش داده میشود برای مشاهده باقیمانده
میتوان به صورت زیر عمل کرد:
دانلود جزوه آموزش پردازش تصویر در متلب
که p خارج قسمت و q باقیمانده تقسیم b بر a میباشد.
تعریف متغیرها در متلب به صورت سمبلیک:
وقتی می گوییم در متلب یک متغیر به صورت سمبلیک تعریف شود ، منظور این است که عدد خاصی
را به آن متغیر نسبت نمی دهیم و تنها با نماد آن سر و کار داریم . در درس ریاضی بسیاری از
معادالت به همین صورت حل می شوند و رایجترین نمادها x و y می باشند.
دستور syms:
دستور syms در متلب ، برای تعریف متغیرها به صورت سمبلیک به کار می رود . به عنوان مثال اگر
بخواهیم دو متغیر x و y را به صورت سمبلیک تعریف کنیم باید اینگونه بنویسیم:
syms x y
حال می توانیم معادالتی را به صورت سمبلیک بر حسب دو متغیر x و y بنویسیم .
با مثال زیر این موضوع را بهتر توضیح می دهیم:
دانلود جزوه آموزش پردازش تصویر در متلب
فرض کنید x و y را به صورت سمبلیک تعریف نکنیم و تنها دستور زیر را اجرا نماییم ) چنانچه قبال آن
دو را در متلب تعریف کرده باشیم باید ابتدا دستور all clear را اجرا کنیم: (
(x+y)*(x+y)^5
در این صورت با پیغام خطای زیر مواجه می شویم:
??? Undefined function or variable ‘x’.
این پیغام خطا به این دلیل است که نرم افزار متلب ، به طور پیش فرض برای متغیر x و y مقدار می
خواهد مگر آنکه قبال این دو متغیر به صورت سمبلیک تعریف شده باشند.
حل معادالت خطی :
روش ماتریس:
بسیاری از معادالت خطی قابل نمایش به فرم ماتریسهای ساده می باشند و می توان با قوانین
مربوط به ماتریسها به راحتی اقدام به حل اینگونه معادالت نمود . برای مثال دستگاه زیر را در نظر
بگیرید :
دستگاه فوق را می توان به فرم زیر نیز نوشت :
45 Directed by: Ali Eskandari
برای حل اینگونه معادالت هیچ محدودیتی وجود ندارد البته در حالت کلی اگر دترمینان ماتریس A صفر
باشد دستگاه جواب ندارد . در زیر برنامه حل مثالی که در باال بیان گردید مشاهده می شود .
دانلود جزوه آموزش پردازش تصویر در متلب
حل دستگاه چند معادله و چند مجهول با دستورsolve:
دستور solve در متلب برای حل معادالت به کار می رود و چنانچه بخواهیم یک دستگاه چند معادله و
چند مجهول را حل کنیم باید معادالت را به دستور solve بدهیم تا این دستور ، پاسخ دستگاه را
محاسبه کند . به مثال زیر توجه کنید:
مثال :
فرض کنید بخواهیم دستگاه دو معادله و دو مجهول را حل کنیم . برای این منظور ، دو
معادله را درون پرانتز دستور solve می نویسیم . هر معادله باید درون دو عالمت ‘ قرار بگیرد: دانلود جزوه آموزش پردازش تصویر در متلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *